Sunday, April 1, 2018

Benefisiu Importante Website Bodik-Ba Mundu Negosiu


Agora ne'e internet altamente popular no utilizadu ona parsialmente bo'ot ema iha mundu. Internet mos fornese konveniensia bodik-ba se'e deit mak hakarak asesu ba informasaun no komunikasaun sem limitasaun area no tempu. Ho konveniensia mak oferesidu internet refere, bodik-ba Ita-Boot mak hala'o atividade negosiu tantu negosiu privadu ou negosiu grupu, utilizasaun internet nudar media informasaun negosiu altamente importante tebes tamba bele ajuda promove no publika perfil negosiu inklui atendementu, sasan / produtu negosiu no seluktan atraves mundu internet.

Entantu, karik hakarak Ita-boot nia website susesu no bele sai nudar reprezentasaun negosiu iha mundu internet, website refere ne'e mos tenki jerensiadu ho los, hahu husi objetivu mak klaru, tarjetu audensia mak sertu, informasaun no mos atendementu saida deit mak orsida publikadu, to'o ba kestaun tekniku hahu husi eskolia naran domain no enderesu website, kolokasaun servidor, kria pajina website no jestaun kontidu website refere wainhira online ona.

Aspeitu barak mak tenki konsideradu wainhira konstrui no mos jerensiamentu website bodik-ba negosiu. Variu vantajen mak obtidu wainhira kria website negosiu maka :

 • Mesmu internet kunyesidu ona iha mundu inklui nasaun Timor-Leste, entantu barak kompania sasan ou atendementu mak seidauk utiliza website nudar media informasaun negosiu. Karik kompania refere integra website ezemplu nudar stratejia marketing online, signifika kompania refere pasu ida ona iha oin kompetidores mak seidauk utiliza website nudar ida husi estratejia negosiu kompania.

 • Wainhira utiliza website para apoiu estratejia negosiu online, bele mos implementa metodu transaksaun online. Mesmu iha nasaun Timor-Leste metodu transaksaun online parsialmente bo'ot ema seidauk hatene no utiliza komparadu ho nasaun seluk, wainhira desidi apoiu sistema transaksaun online iha website, nivel konfiansa kliente mos aumenta diak no sertamente hafasil prosesu transaksaun negosiu ho lais iha ne'ebe deit no bainhira deit.

 • Atraves website mos bele fornese atualizasaun informasaun bodik-ba klientes. Tantu informasaun konaba produtu ou informasaun konaba garantia sasan / produtu mak kompradu no seluk-seluktan.
Xavi prinsipal husi website mak susesu, wanhira informasaun mak ezisti iha website bele atrai vizitantes transforma nudar klientes.

Talves barak ona ema mak hatene importansia website bodik-ba negosiu. Mesmu kompania utiliza ona metodu promosaun konvensional ezemplu hanesan imprimi brosura ou pamfletu, monta ona anunsiu ou publisidade iha fatin barak, entantu realidade kompania mos tenki presija website, tamba website ne'e altamente importente tebes bodik-ba apoiu prosesu negosiu mak ezisti.

Dadus husi Global Web Index deklara katak, montante husi konsumidor mak buka informasaun konaba marka produtu ho diretamente vizita ba website ofisial atinji 62 persentu. Enkuantu, somente 22 persentu konsumidor deit mak buka informasaun konaba marka produtu atraves media sosial. Ne'e signifika website konfiavel liu tamba bele dehan katak website nudar edisiu ofisial versaun digital no mos lubun husi informasaun tomak mak reprezenta edifisu fiziku tamba bele atrai ema para buka hatene konaba saida mak ita fa'an sem presija vizita ba edifisiu fiziku.

Tuir mai variu razaun mak obtidu wainhira utiliza website bodik-ba negosiu :

 • Branding
  Ita bele dejeinu website ho flexivel no fornese esperensia diferente bodik-ba vizitantes. Ita mos bele ho diretamente determina modelu negosiu no hamosu informasaun kompletu relasionadu marka produtu inklui benefisiu husi produtu refere. Esensialmente ida bele oferese esperensia brand (marka) ba konsumidores ho diretamente. Ho ezistensia website mos, konsumidores sei fo konfiansa liu no klaru sei akontese transaksaun.

 • Kontidu
  Website mak prensidu ho kontidu kapas no interesadu bele atrai atensaun husi vizitantes. Portantu, ita tenki kria kontidu mak interesante no mos fo oportunidade bodik-ba vizintantes para bele interaksaun diretamente.

 • Kontrola
  Ita bele kontrola sitiu, tantu kodigu, hosting to'o kuantidade pajina, no seluktan. Ita mos flexivel liu para hamos kontidu ou funsionalidades apropriadu ho nesesidades, sem presija tenki involve ema seluk.

 • Search Engine Optimization (SEO)
  Razaun seluk maka stratejia SEO. Ne'e altamente nesesariu karik hakarak rezultadu website mak optimu. Stratejia SEO mak diak bele ajuda brand ou marka sempre mosu iha pajina dahuluk iha search engine ezemplu Google, Bing, Yahoo ou seluktan.
Tuir mai ne'e mos benefisiu wainhira utiliza website bodik-ba negosiu :

 • Fatin Vendas Sasan / Produtu
  Ho website ita bele fa'an sasan ou produtu bele mos atendementu seluktan mak hakarak komersializadu iha internet. Funsaun website ne'e nudar instrumentu para introdus produtu iha mundu internet.

 • Hafasil Komunikasaun
  Ita bele komunika ho fasil no lais tantu ho klientes ou konsumidores. Tamba website modernu atualmente ekipadu ho variu funsaun komunikasaun mak permiti ita bele komunika ho se'e deit, iha ne'ebe deit, no bainhira deit.

 • Introdus Perfil Kompania
  Dalaruma kompania sertamente hakarak sira nian perfil kompania bele kunyesidu ema barak. Portantu, eskoila website nudar media publikasaun perfil kompania ou organizasaun bele dehan ida husi maneira promosaun mak altamente inovativu tebes.

 • Atrai kandidatu ou Konsumidor Potensial
  Website mos bele utilizadu nudar meius para atrai kandidatu konsumidor ou bele mos konsumidores potensial. La uituan kompania mak bele atrai kliente ou konsumidores husi area seluk ou estranjeiru atraves website mak ezisti. No hanesan mak ita hatene, kuantidade vizitante website ne'e la husi Timor-Leste deit, entantu husi estranjeiru mos. Ezemplu hanesan weblog elovia.biz ne'e mos dalaruma hetan vizita husi vizintantes estranjeiru.

 • Nudar Media Publikasaun Ofisial Kompania
  Atraves website, kompania bele publika informasaun ou anunsiu ofisialmente. Ezemplu kompania realiza programa loteria, informasaun konaba atividades refere bele publikadu atraves website ofisial kompania.

 • Hafasil Atualiza Informasaun
  Wainhira utiliza website iha kompania, ita bele ho fasil atualiza informasaun foun ba kandidatu konsumidor no mos konsumidor parmanente, ho nune'e sira bele hatene informasaun resentes husi kompania sem limitadu ho distansia no tempu.

 • Hafasil Observasaun / Survei Nesesidade
  Ho website mos bele fasilitadu ho funsaun observasaun ou survei nesesidade konsumidores ou kandidatu konsumidores atualmente. Ita mos bele kria polling ho fasil no interativu. Iha internet barak tebes kompania mak implementa ona funsaun polling, observasaun ou survei ne'e.
Husi vantajen, razaun, no benefisiu importante website bodik-ba mundu negosiu mak Autores esplika ona iha leten, esperadu informasaun ne'e bele ajuda Leitores tomak mak seidauk hatene funsaun no benefisiu website nudar media informasaun negosiu.

Obrigadu!

Artiklu ne'e resultadu koperasaun entre elovia.biz ho likisahost.net. Hetan diskontu adisional 5% karik kompra pakote hosting iha LikisaHost. Informasaun kompletu favor asesu ba https://www.likisahost.net/support.html

Fahe artiklu ne'e
 • Fahe ba Facebook
 • Fahe ba Twitter
 • Fahe ba Google+
 • Fahe ba Stumble Upon
 • Fahe ba Evernote
 • Fahe ba Blogger
 • Fahe ba Email
 • Fahe ba Yahoo Messenger
 • Seluktan...

17 Komentariu:

 1. Artiklu furak..avansa elovia.biz bom sucesu

  ReplyDelete
 2. Artiklu furak ajuda tebes ami ami sira foin mak atu hakat ba mundu negocio

  ReplyDelete
  Replies
  1. Esperadu artiklu mak ezisti iha weblog ne'e bele sai nudar referensia ba belun sira hotu :)

   Delete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. #Promosaun

  EnsePayPal Fa'an VCC atu halo verifikasaun PayPal no deposita saldo ba Paypal, Skrill, Neteller, Payoneer no servisu online sira seluk.

  Visita Agora www.ensepaypal.com

  ReplyDelete
 5. Kapas tebes artiklu nebe iha blog elovia.biz

  Apresia no orgulho tebes ba Autores 👍

  ReplyDelete
 6. Apresia tebes ba eskritor blog elovia.biz

  ReplyDelete
 7. Blog Walking..

  Keta haluha vizita ami nia website Radio Comunidade Cova Taroman - Suai, Covalima.

  www.rcct.tl

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete